ផ្នែក QC

1. សម្ភារៈរបស់យើងនឹងត្រូវបានសាកល្បងមុនពេលពួកគេចូលទៅក្នុងឃ្លាំងរបស់យើង។

១

2. ហើយបន្ទាប់មកមុនពេលពួកគេក្លាយជាផលិតផល យើងនឹងមានការសាកល្បងសម្រាប់ផលិតផលពាក់កណ្តាលសម្រេច។

២

3. យើងនឹងមានការត្រួតពិនិត្យគំរូនៅលើខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់យើង។

៣

4. ចុងក្រោយយើងនឹងធ្វើតេស្តចុងក្រោយមុនពេលពួកគេចូលមកក្នុងទីផ្សារ។

៤