ទីផ្សារ

Xiamen So Good Auto Parts Co., Ltdផ្គត់ផ្គង់កហ្ចក់ wiper blades ទៅទីផ្សារអឺរ៉ុប អាមេរិក អាស៊ី។អឺរ៉ុប និងអាមេរិកគឺជាទីផ្សារចម្បងរបស់យើង ហើយចំណែកទីផ្សារកំពុងកើនឡើងគ្រប់ពេលវេលា

១