ពិព័រណ៍

  • ពិព័រណ៍

    ពិព័រណ៍

    យើងទៅពិព័រណ៍ផ្សេងៗជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយតែងតែទៅជួបអតិថិជន និងធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារមួយចំនួនក្នុងពេលតែមួយ។យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់ដែលមានឱកាសពិភាក្សា និងសិក្សាជាមួយអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មបន្ទាប់បន្សំ។
    អាន​បន្ថែម