ព្រឹត្តិការណ៍

  • ព្រឹត្តិការណ៍

    ព្រឹត្តិការណ៍

    Xiamen So Good បានចាប់ផ្តើមនៅក្នុង 2004;↓ បានចាប់ផ្តើមពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតាំងពីឆ្នាំ 2009;↓ ដំឡើង So Good ក្នុងឆ្នាំ 2016 ↓ ឆ្នាំ 2021 ការលក់ 25 លាន បេសកកម្មរបស់យើង៖ ខិតខំរួមចំណែកតម្លៃដល់ទីផ្សារបន្ទាប់រថយន្តសកលដោយការនាំចេញគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តចិនដែលមានគុណភាពទូទាំងពិភពលោក។ទស្សនៈវិស័យ៖ ដើម្បីក្លាយជាបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលបំផុត...
    អាន​បន្ថែម